S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies.
OK
hu com

info@balkystyle.sk

0904 947 756

Po-Pia 08:30 - 15:30

Výhody e-shopu BalkyStyle.sk


» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Kupujúci (spotrebiteľ)

Právnické a fyzické osoby, ktoré uzatvorili s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.

 

Predávajúci

Michal Janošec

Zakvášov 1520/40

017 07 Považská Bystrica

IČO: 41 497 562

DIČ: 107 228 3520 - neplatca DPH

 

 

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.balkystyle.sk

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na ďiaľku.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, počet kusov z každej položky tovaru; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Vybaví objednávku, spôsob dopravy a oznámi kupujúcemu možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa vybavuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 

II. Dodacie lehoty

 

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri vybavovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 1 do 3 pracovných dní a v ojedinelých prípadoch sa môže dodanie predĺžiť max. do 10 pracovných dní.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade bude kupujúci o celej situácii informovaný telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom).

 

 

III. Cena, platobné podmienky a dopravné

 

1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri vybavovaní objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu:

a) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,

b) prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Údaje k platbe prevodom/vkladom na účet predávajúceho:

UNI Credit

IBAN: SK23 1111 0000 0014 0998 5006

BIC/SWIFT: UNCRSKBX

  • Údaje k platbe Vám budú zaslané emailom, ktorý potvrdzuje objednávku.
  • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky.
  • Tovar Vám bude odoslaný až po úspešnom prijatí platby na náš účet.

*Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!

3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné, prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Slovenská pošta, a.s. (doporučeným listom 1. triedy)

- Doručenie zvyčajne do 1-3 pracovných dní.

  • 2,60 € pri platbe vopred prevodom/vkladom na účet
  • 3,50 € pri platbe pri prevzatí - Dobierkou

Upozornenie: Bohužiaľ, Slovenská pošta, a.s. nedopaterním občas nedoručí do schránky oznámenie o uložení zásielky. Nedoručenie oznámenia však nie je spôsobené našou chybou. Týmto by sme chceli zákazníkov poprosiť, aby si na svojej pošte kontrolovali doručenie objednaného tovaru. Zásielku može pošta vydať aj na základe podacieho čísla, ktoré zákazníkovi na požiadanie zašleme. Za oneskorené doručenie tovaru spôsobenej Slovenskou poštou, a.s. nezodpovedáme!

b) Geis kuriér (doručenie na Vami zadanú adresu)

- doručenie zvyčajne do 1-2 pracovných dní

  • 3 € pri platbe vopred prevodom/vkladom na účet
  • 3,90 € pri platbe pri prevzatí - Dobierkou

 

 

POZOR!!!

Pri nákupe nad 25 € darček zadarmo!!!
Pri nákupe nad 40 € poštovné zadarmo + darček zadarmo!!!

*dovoz zadarmo pri nákupe nad 40€ platí iba pre spôsob dopravy Slovenskou poštou, a.s..

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

Tovar do ostatných štátov EÚ a iných krajín sveta sa zasiela iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

 

 

IV. Preberanie tovaru

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Neprevzatie tovaru

 

1. V prípade, že kupujúci nepreberie svoju zásielku, ktorá bola odoslaná formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérskou službou, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške), a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 14 dní od vystavenia.

Ak si kupujúci, ktorý v minulosti tovar neprevzal, opäť objedná tovar prostredníctvom nášho internetového obchodu www.balkystyle.sk, bude mu spôsob platby zmenený (ak si zvolil ako spôsob platby dobierkou) na spôsob platby prevodom/vkladom na účet. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby na náš účet a v prípade ak neuhradil vzniknuškodu z prvého nákupu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške), bude mu dodatočne pri novej objednávke zarátaná a tovar bude odoslaný až po prijatí platby na náš účet.

2. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a s povinnosťou uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške) v prípade že si dobierkovú zásielku nepreberie.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Kupujúci je podľa zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zákonov oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek

kupujúceho,

b)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

c)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti

nemožno vrátiť,

d)     bižutéria a vlasové doplnky majú známky používania,

e)     tovar nie je kompletný,

f)      tovar je mechanicky poškodený.

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)     tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b)     zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

c)     vystavená cena tovaru bola chybná,

d)     kupujúci v minulosti opakovane neprevzal objednávku,

e)     má podozrenie na nedôveryhodnosť kupucúceho.

 

 

VII. Záruka a servis

1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom) oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie do nášho internetového obchodu alebo odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávkovom formulári, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov).

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a iných ďalších foriem registrácie automaticky súhlasíte so zasielaním informácií o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@balkystyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.04.2017

MDkyZW